Canolfan LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Gwlad Pwyl
+44 (0) 1271 344 000

Hysbysiad preifatrwydd gwefan

POLISI PREIFATRWYDD AR GYFER Y WEFAN HTTPS://TS2.SPACE 

§ 1
DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

 1. Y Rheolydd Data ar gyfer prosesu data a gesglir trwy'r wefan https://ts2.space yw TS2 SPACE CWMNI ATEBOLRWYDD CYFYNGEDIG (TS2 SPACE Cwmni Atebolrwydd Cyfyngedig) a gofnodwyd yn y gofrestr o entrepreneuriaid a gedwir gan y Llys Dosbarth ar gyfer Prifddinas Warsaw, 12thIs-adran Fasnachol y Gofrestr Llys Cenedlaethol KRS o dan rif KRS: 0000635058, rhif adnabod treth NIP: 7010612151, rhif ystadegol REGON: 365328479, cyfalaf cyfranddaliadau: PLN 1 000 000 , prif le busnes a chyfeiriad ar gyfer gohebu: Alejezol/65 79-00 Warszawa, Gwlad Pwyl, cyfeiriad e-bost: [e-bost wedi'i warchod], rhif ffôn: +48 22 630 70 70, y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “Rheolwr Data” neu Ddarparwr Gwasanaeth.
 2. Mae data personol a gesglir gan y Rheolydd Data trwy'r wefan yn cael ei brosesu yn unol â Rheoliad (UE) 2016/679 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 27 Ebrill 2016 ar amddiffyn personau naturiol o ran prosesu data personol a ar symud data o’r fath yn rhydd, a diddymu Cyfarwyddeb 95/46/WE (Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol), y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y GDPR.

§ 2
MATH O DDATA PERSONOL WEDI'I PROSESU, PWRPAS A CHWMPAS CASGLU DATA

 1. PWRPAS A SAIL GYFREITHIOL Y PROSESU. Bydd y Rheolydd Data yn prosesu data personol Defnyddiwr os bydd yn defnyddio ffurflen gyswllt er mwyn ateb yr ymholiad. Dim ond ar ôl cael caniatâd penodol ymlaen llaw gan y Defnyddiwr y caiff y data eu prosesu, yn unol ag Erthygl 6(1)(b) o’r GDPR.
 2. MATH O'R DATA PERSONOL WEDI'I BROSESU. Er mwyn defnyddio'r ffurflen gyswllt mae'r Defnyddiwr yn ei gyflwyno:
  • Enw a chyfenw,
  • Enw busnes,
  • Rhif Adnabod Treth NIP, 
  • Cyfeiriad,
  • Cyfeiriad ebost.
 3. CYFNOD STORIO DATA PERSONOL. Mae data personol a gyflwynir gan Ddefnyddwyr yn cael ei gadw gan y Rheolydd Data am y cyfnodau cadw canlynol:
 4. Os mai perfformiad cytundeb yw’r sail gyfreithlon: mae data personol yn cael eu storio cyhyd ag y bo angen ar gyfer cyflawni cytundeb, ac wedi hynny hyd nes y daw unrhyw gyfnod statudol o bresgripsiwn neu gyfyngiad i ben. Oni bai bod rheoliad penodol yn darparu fel arall y cyfnod cyfyngu yw chwe blynedd, tra ar gyfer hawliadau sy'n ymwneud â pherfformiad cyfnodol a hawliadau sy'n gysylltiedig â chynnal gweithgaredd busnes - tair blynedd.
 5. Os mai’r sail gyfreithlon yw caniatâd: mae data personol yn cael eu storio nes bod caniatâd yn cael ei dynnu’n ôl, ac wedi hynny hyd nes y daw unrhyw gyfnod statudol o bresgripsiwn neu gyfyngiad i ben ar gyfer hawliadau a allai gael eu codi gan y Rheolydd Data neu y gellir eu dwyn yn erbyn y Rheolydd Data. Oni bai bod rheoliad penodol yn darparu fel arall y cyfnod cyfyngu yw chwe blynedd, tra ar gyfer hawliadau sy'n ymwneud â pherfformiad cyfnodol a hawliadau sy'n gysylltiedig â chynnal gweithgaredd busnes - tair blynedd.
  1. Gall y Rheolydd Data gasglu gwybodaeth Ddefnyddiwr ychwanegol, gan gynnwys, yn benodol: cyfeiriad IP cyfrifiadur Defnyddiwr, cyfeiriad IP y darparwr rhyngrwyd, enw parth, math o borwr, hyd ymweliad, system weithredu.
 1. Os yw Gwrthrych y Data wedi rhoi caniatâd ar wahân i brosesu o’r fath (Erthygl 6(1)(a) GDPR) gellir prosesu ei ddata personol at ddiben anfon negeseuon marchnata electronig neu ar gyfer marchnata uniongyrchol dros y ffôn – yn unol ag adran Erthygl 10 2 o Ddeddf ar Ddarparu Gwasanaethau Electronig ar 18 Gorffennaf 2002 neu Erthygl 172, adran 1 o Ddeddf Cyfraith Telathrebu 16 Gorffennaf 2004, gan gynnwys cyfathrebiadau marchnata wedi’u proffilio os yw Gwrthrych y Data wedi cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau o’r fath.
  1. Gall y Rheolydd Data gasglu data llywio, gan gynnwys dolenni a chyfeiriadau a ddilynir gan y Defnyddiwr neu wybodaeth am weithgarwch y Defnyddiwr ar y Wefan. Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu o’r fath yw budd cyfreithlon y Rheolydd Data (Erthygl 6(1)(f) o’r GDPR), i’r graddau y defnyddir y data hwn i ddarparu mynediad haws i’r gwasanaethau electronig a ddarperir drwy’r Wefan ac i hwyluso ymarferoldeb y gwasanaethau hyn.
  2. Mae cyflwyno data personol i https://ts2.space yn wirfoddol.
  3. Mae’r data personol a gesglir drwy’r Wefan yn destun prosesu awtomatig drwy broffilio os yw gwrthrych y data wedi cydsynio i brosesu o’r fath (Erthygl 6(1)(a) o’r GDPR). O ganlyniad i broffilio mae proffil yn cael ei adeiladu o bob gwrthrych data sy'n galluogi'r Rheolydd Data i wneud penderfyniadau sy'n ymwneud â Defnyddwyr yn ogystal â dadansoddi neu ragfynegi eu dewisiadau personol, eu hymddygiad a'u hagweddau.
 2. Bydd y Rheolydd Data yn cymryd pob cam rhesymol i ddiogelu buddiannau gwrthrych y data a sicrhau bod yr holl ddata:
  1. wedi'i brosesu'n gyfreithlon, 
  2. a gafwyd at ddibenion penodol, cyfreithlon yn unig, ac nad ydynt wedi’u prosesu ymhellach mewn unrhyw fodd sy’n anghydnaws â’r dibenion hynny,
  3. yn ffeithiol gywir, yn ddigonol ac yn berthnasol mewn perthynas â’r dibenion y’i proseswyd ar eu cyfer; ei storio ar ffurf sy’n caniatáu adnabod gwrthrych y data, am gyfnod nad yw’n hwy nag sy’n angenrheidiol at y dibenion hynny.

§ 3
MYNEDIAD TRYDYDD PARTI I WYBODAETH BERSONOL

 1. Rhennir gwybodaeth bersonol defnyddwyr â darparwyr gwasanaethau trydydd parti i alluogi'r Darparwr Gwasanaeth i redeg ei fusnes trwy https://ts2.space. Yn dibynnu ar drefniadau ac amgylchiadau cytundebol, mae'r darparwyr gwasanaethau trydydd parti hynny naill ai'n prosesu data personol ar gyfarwyddiadau'r Rheolydd Data (proseswyr) neu eu hunain yn pennu'r dibenion ar gyfer prosesu data personol (rheolwyr) a'r modd y caiff ei brosesu.
 2. Dim ond o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) y caiff data personol y Defnyddwyr ei storio.

§ 4
HAWL RHEOLI, MYNEDIAD A CHYWIRO

 1. Mae gan bob Defnyddiwr hawl i gyrchu a/neu gywiro ei ddata personol yn ogystal â'r hawl i ddileu, yr hawl i gyfyngu ar brosesu, yr hawl i gludadwyedd data, yr hawl i wrthwynebu prosesu a'r hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg hebddo. effeithio ar gyfreithlondeb prosesu yn seiliedig ar ganiatâd cyn ei dynnu'n ôl.
 2. Sail gyfreithiol ar gyfer hawliau gwrthrych data:
  1. Mynediad at ddata personol– Erthygl 15 o’r GDPR
  2. Cywiro data personol– Erthygl 16 o’r GDPR,
  3. Dileu data personol (hawl i gael eich anghofio)– Erthygl 17 o’r GDPR,
  4. Cyfyngu ar brosesu data– Erthygl 18 o’r GDPR,
  5. Portability data– Erthygl 20 o’r GDPR,
  6. Gwrthwynebiad i brosesu– Erthygl 21 o’r GDPR,
  7. Tynnu caniatâd i brosesu yn ôl– Erthygl 7(3) o’r GDPR.
 3. Gall y Defnyddiwr arfer ei hawliau o dan bwynt 2 trwy anfon neges e-bost at: [e-bost wedi'i warchod]
 4. Os derbynnir unrhyw gais mewn perthynas â hawliau gwrthrych y data, rhaid i'r Rheolydd Data gydymffurfio â chais Defnyddiwr neu wrthod gweithredu arno yn ddi-oed ond heb fod yn hwyrach nag o fewn mis i dderbyn y cais. Fodd bynnag, os yw cais yn gymhleth neu os bydd y Rheolydd Data yn derbyn mwy o geisiadau, gall y Rheolydd Data ymestyn yr amser i ymateb am ddau fis arall. Os felly, bydd y Rheolydd Data yn hysbysu'r Defnyddiwr o fewn mis o dderbyn eu cais ac yn egluro pam fod angen yr estyniad.
 5. Os yw gwrthrych y data o’r farn, mewn cysylltiad â data personol sy’n ymwneud ag ef neu hi, bod y GDPR wedi’i dorri, gall gwrthrych y data wneud cwyn i Lywydd y Swyddfa Diogelu Data Personol.

§ 5
POLISI COOKIE

 1. Mae https://ts2.space yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan heb newid gosodiadau'r porwr mae'r Defnyddiwr yn cydsynio i ddefnyddio cwcis.
 2. Mae cwcis yn hanfodol ar gyfer darparu gwasanaethau electronig trwy'r Siop. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithrediad priodol y Siop ac ar gyfer dadansoddiad ystadegol o draffig gwefan.
 3. Mae’r wefan yn defnyddio dau fath o gwcis: cwcis “sesiwn” a chwcis “parhaus”.
  1. Ffeiliau dros dro yw cwcis “sesiwn” sy'n cael eu storio ar ddyfais derfynol y Defnyddiwr nes iddo allgofnodi (gadael y wefan).
  2. Mae cwcis “parhaus” yn parhau i gael eu storio ar ddyfais y Defnyddiwr nes eu bod yn cael eu dileu â llaw neu'n awtomatig ar ôl cyfnod penodol o amser.
 4. Mae'r Rheolydd Data yn defnyddio eu cwcis eu hunain i ddarparu gwybodaeth am sut mae Defnyddwyr unigol yn rhyngweithio â'r Wefan. Mae'r ffeiliau hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae Defnyddwyr yn defnyddio'r wefan, pa fath o wefan a gyfeiriodd y Defnyddiwr at https://ts2.space, amlder ymweliadau ac amser pob ymweliad. Nid yw'r wybodaeth hon yn cofrestru data personol y Defnyddwyr ac fe'i defnyddir ar gyfer dadansoddiad ystadegol o draffig gwefan yn unig.
 5. Mae'r Rheolydd Data yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddiben casglu data sefydlog cyffredinol a dienw trwy gyfrwng Google Analytics, sef offeryn dadansoddi gwe (Rheolwr data ar gyfer cwcis trydydd parti: Google Inc. sydd wedi'i leoli yn UDA).
 6. Gall y Defnyddiwr addasu caniatâd cwcis trwy opsiynau yng ngosodiadau ei borwr. Ceir gwybodaeth fanylach am reoli cwcis gyda phorwyr gwe penodol yng ngosodiadau'r porwyr priodol.

§ 6
DARPARIAETHAU TERFYNOL

 1. Bydd y Rheolydd Data yn gweithredu'r holl fesurau diogelwch technegol a threfniadol angenrheidiol i ddiogelu'r data wrth brosesu gan sicrhau lefel o ddiogelwch sy'n briodol i natur y data sydd i'w hamddiffyn ac, yn benodol, amddiffyn y data rhag mynediad heb awdurdod, cymryd drosodd, prosesu yn groes. gyfraith, newid, colled, difrod neu ddinistr.
 2. Bydd y Darparwr Gwasanaeth yn cymryd mesurau technegol priodol i ddiogelu'r data personol electronig rhag rhyng-gipio neu addasiadau anawdurdodedig.
 3. Mewn achosion na ddarperir ar eu cyfer yn y Polisi Preifatrwydd hwn bydd darpariaethau perthnasol y GDPR yn berthnasol yn ogystal â darpariaethau perthnasol cyfraith Gwlad Pwyl.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *